Stadgar

Stadgar antagna 2019 som pdf

STADGAR FÖR VÄRMLAND-DALSLANDS
VATTENKRAFTFÖRENING
Organisationsnr: 802435-9989
med hemort i Brunskog
Bildad 2006

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Firma och ändamål

Föreningen firma är Värmland-Dalslands vattenkraftförening.

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att främja småskalig vattenkraft i Värmland och Dalsland. Alla som äger eller brukar vattenkraft, eller har intresse av vattenkraft, i Värmland och Dalsland kan bli medlemmar i föreningen. Även ägare av vattenkraft eller personer utanför Värmland och Dalsland kan beviljas medlemskap efter beslut av styrelsen.

 1. Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer, organisationer, föreningar eller företag som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 1. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsstämman, extra årsstämma och styrelsen.

 1. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av den eller de som utsetts som enskilda firmatecknare.

 1. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 1. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 1. Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 1. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på en enig årsstämma eller vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 1. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till den organisation eller person som stämmorna bestämmer.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 1. Medlemskap

Förening är öppen för organisationer, företag eller fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd blir sökande medlem
och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 1. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 maj får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

 1. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

 1. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande
  föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSSTÄMMA OCH EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 1. Tidpunkt, kallelse

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsstämman skall av styrelsen ske senast två veckor före mötet och tillställas medlemmarna på följande sätt; ska anslås på föreningens hemsida samt skickas per brev eller per e-post till adress som medlemmen angivit.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsstämman.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 1. Förslag till motioner att behandlas av årsstämman

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

 1. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före stämman och under verksamhetsåret fyller lägst 15 år har rösträtt på stämman.

En röst per medlem. Medlem får vara ombud för högst en annan medlem vid stämmor. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på stämmor.

 1. Beslutsförhet

Stämman är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på stämman.

 1. Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering)

Med undantag för de i 8§ och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster, omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med
klubbslag.

 1. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 1. Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år
  2. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
  3. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  4. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsstämman.
 1. Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras anslås på föreningens hemsida samt skickas per brev eller per e-post till adress som medlemmen angivit. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsstämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och 17§.

VALBEREDNINGEN

 1. Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsstämman. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsstämman skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

 1. Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämmans- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsstämman.

STYRELSEN

 1. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 3-7 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.?.m. kommande årsstämma. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 1. Styrelsens åligganden

När årsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att

 • föreningen följer gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsstämman fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 • förbereda årsstämman
 1. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet

 1. Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom

Stadgarna fastställdes första gången i maj 2006

Stadgarna reviderades den 11 maj 2019

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.